Học viện Nông nghiệp Việt Nam tặng khuyến học cho học sinh THPT huyện Chương Mỹ.